Fons Guasch Magatzem de Papers Pintats Nacionals i Estrangers

Dates

1919 / 1988

Volume

18 capses (23 llibres)

Producer

Guasch Magatzem de Papers Pintats Nacionals i Estrangers és una empresa creada l'any 1921, que es va tancar l'any 1992. Per ella passen tres generacions de la família: el seu fundador, José Guasch, el seu fill Manuel Guasch, amb la seva dona Carme Solé Peris, i el fill d'aquests, Ricard Guasch.

Abans de portar el nom de José Guasch (1848-1924 ó 1926) el magatzem s’anomenava Papers Pintats Moragas, i estava situat al carrer Raurich, núm. 8 de Barcelona. A la mort del fundador, Rosendo Moragas, els seus hereus van incorporar a José Guasch i Serratacó com a soci amb un 25% de les accions. Això va suposar un canvi de nom, passant a anomenar-se Moragas i Companyia, Depósito de Papeles Pintados Nacionales y Estrangeros.

L’any 1921 José Guasch es va convertir en l’únic propietari del negoci, segons consta en l'inventari d’actius, passius i capital líquid realitzat per ell, on diu que la hereva d’Antonio Moragas, Concepción Sangenís, li fa un préstec en metàl·lic segons conveni subscrit per les dues parts.

Segons consta en l’inventari de l’empresa, a la mort de José Guasch l'any 1926, el negoci passa a anomenar-se “Hijo de José Guasch”. L’any 1935 la botiga es trasllada del carrer Raurich al carrer Avinyó, núm. 17, canviant el nom a “Manuel Guasch (antigua Casa Moragas y Cia.)”.

El negoci va ser col·lectivitzat durant la guerra civil, passant a la denominació de "Magatzem número 4". Això va suposar la dependència directa del Sindicato de Industria de la Edificación de Madera y Decoración (Sección Empapeladores), segons consta a la liquidació de les nòmines d’aquell any.

Amb la mort d’en Manuel Guasch, el negoci va continuar amb el seu nom però gestionat per la seva vídua Carme Solé Peris, fins a la seva mort. El seu fill, Ricard Guasch, va continuar amb el negoci fins al seu tancament l’any 1992.

Content

El fons comprèn la documentació generada per l'activitat de l'empresa, amb una petita part de documentació familiar. La documentació mostra l'evolució del negoci en les tres generacions de la família Guasch que van dirigir-la.

El fons inclou majoritàriament documentació de caire econòmic, concretament llibres comptables: inventaris, llibres majors, llibres diaris, llibres de caixa i copiadors de cartes. Conté també registres relacionats amb la gestió econòmica i administrativa: llibres de factures emeses, llibres de factures pendents de pagament o registre de comandes.

En relació a la facturació del negoci conté la d'àmbit nacional i internacional. Aquesta comprèn dues etapes ben diferenciades: 1938-1940 i 1966-1968.

Quant a la gestió dels recursos humans, inclou una petita mostra de contractes de treball, baixes per malaltia, afiliació a mútues i llistat de nòmines.

Existeix documentació de l'any 1938-1939 relativa a la col·lectivització de l'empresa pel Sindicato de la Industria de la Edificación de Madera y Decoración (Sección Empapeladores). Inclou també documents referents a la reversió de la col·lectivització a la fi de la guerra civil, amb la devolució dels productes manufacturats als propietaris de les empreses col·lectivitzades del sector.

Per al període 1966-1968, en l’època de la direcció per part de la vídua de Manuel Guasch, es conserva documentació de facturació i del procés d’importació de papers pintats, principalment d'Anglaterra, Alemanya i França.

La resta de documentació comprèn els mostraris de papers pintats de cinc cases comercials, del període 1984-1987: FPD, Saint Honoré, Paper's Japan, Garbayo i Group One Wallcoverings.

Organization system

El quadre de classificació del fons és el següent:

01 - Activitat personal i familiar

 • 01 - Documents identificatius
 • 02 - Activitat associativa i política

02 - Constitució de la societat
03 - Direcció general i gerència

 • 01 - Pertinença a ens superiors

04 - Gestió dels recursos humans

 • 01 - Dotació de personal
 • 02 - Beneficis socials
 • 01 - Assegurances, subsidis i plans de previsió
 • 02 - Seguretat social

05 - Gestió dels recursos econòmics

 • 01 - Comptabilitat general
 • 01 - Llibres de diari
 • 02 - Llibres de major
 • 03 - Inventaris i balanços
 • 02 - Comptabilitat auxiliar
 • 03 - Tresoreria
 • 01 - Operacions bancàries
 • 02 - Llibres de caixa
 • 04 - Facturació
 • 01 - Facturació nacional
 • 02 - Facturació internacional

06 - Gestió comercial

 • 01 - Vendes
 • 01 - Operacions de venda
 • 02 - Mostraris de productes

Access

Lliure accés, segons els termes establerts en la normativa d'accés del Centre de Documentació del Museu del Disseny de Barcelona, amb possibles excepcions derivades o relacionades amb l’estat de conservació, d’acords presos amb el donant en el moment de l’ingrés o de l’existència de dades protegides per la legislació vigent.

Ajuntament de Barcelona