Barcelona Cultura

Fons Rubí Industrial

Dates

1855 / 1932

Volum

4 Registres; 9 documents textuals; 5 mostres de teixit (741 unitats reprogràfiques)

Productor

S. A. Rubí Industrial fou una empresa, amb seu al municipi de Rubí (Vallès Occidental), on ocupà l'edifici actualment conegut com "L'Escardívol". Dedicada a la fabricació de productes per al blanqueig, el tenyit, l'aprest i l'acabat per a teixits de llana, cotó i seda, va romandre activa entre els anys 1921 a 1934.

Contingut

El fons comprèn documents de producció de l'empresa de productes de blanqueig, tenyit o acabats de teixits Rubí Industrial. Comprèn quatre llibres de registre i nou documents textuals amb fórmules d'elaboració de tints, així com mostres de teixit amb proves de tintura. L'abast cronològic va de 1855 a 1932, encara que un dels registres, datat en el període 1855-1891 i escrit en francès, no coincideix exactament amb el període d'activitat de l'empresa i possiblement té un origen diferent. Els llibres de registre donen testimoni de les fórmules de tints utilitzades industrialment, dels tipus de tints utilitzats i de les seves aplicacions als processos tèxtils de l'època.

Sistema d'organització

Tres dels quatre documents donats, llibres de registre manuscrits, contenien al seu interior fitxes i fulls solts amb fórmules i també mostres de teixit intercalades entre les seves pàgines. Per procedir a la seva descripció es van tractar les fitxes, fulls i mostres de teixit independents com a parts del llibre de registre on havien estat trobades, donant lloc a la descripció de tres unitats compostes. El fons es va ordenar cronològicament.

Accés

Lliure accés, segons els termes establerts en la normativa d'accés del Centre de Documentació del Museu del Disseny de Barcelona, amb possibles excepcions derivades o relacionades amb l’estat de conservació, d’acords presos amb el donant en el moment de l’ingrés o de l’existència de dades protegides per la legislació vigent.

Ajuntament de Barcelona