Barcelona Cultura

Increment patrimonial

Increment patrimonial

Històricament i fins al moment present les col·leccions que integren el Museu del Disseny de Barcelona han rebut importants donacions que han fet créixer els seus fons de manera significativa. Són unes col·leccions patrimonials de l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, de propietat pública.

Els conservadors del Museu són els encarregats d’identificar aquelles peces que poden enriquir els fons i que, per norma general, són donades gratuïtament. Perquè la donació d’un objecte al Museu és un gest de generositat envers la ciutat de Barcelona, la societat i és, també, un acte d’estima pel Patrimoni i de recolzament a la Cultura.

Comissió d’increment

La Comissió d’increment (integrada per la direcció del Museu, conservadors i experts) és l’encarregada de valorar les propostes dels particulars, escatint el seu encaix en les col·leccions i decidint la seva acceptació o no, en funció del seu interès per als fons.

El donant ha de saber que quan un museu accepta una peça això li comporta un seguit de compromisos i obligacions (tant pressupostàries com funcionals). L’acceptació inclou feines com el registre de la peça, la seva conservació preventiva, restauració, documentació i comunicació. Aquestes tasques, pròpies dels museus, representen una despesa de caràcter anual i contínua. Per tant, la Comissió d’increment, en nom del Museu, només accepta aquelles peces que destaquen per la seva excel·lència i qualitat.

Criteris d’increment patrimonial

L’objectiu dels museus és constituir col·leccions significatives i de referència, un propòsit que s’assoleix tant reforçant i completant els conjunts existents com impulsant la creació de noves col·leccions i tipologies. Unes col·leccions que són, i han de ser, riques d'obres significatives, coherents (per tal que cada peça del mateix conjunt en sigui en relació amb les altres), equilibrades (perquè els períodes hi estiguin ben representats), plurals (perquè representin totes les àrees d’interès del museu) i completes (a fi d’evitar-ne buits).

Per tal de valorar la idoneïtat d’una peça proposada en donació, la Comissió d’increment té establerts uns criteris d’increment patrimonial que serveixen de base i referència valorativa. Es tracta d’unes pautes basades en els principis del patrimoni objectual dels museus que prioritzen l’ingrés d’uns objectes respecte a uns altres.

Aquests criteris exigeixen que la peça proposada ha de ser autèntica, tenir un interès i un valor patrimonial excepcional, que mantingui la unitat de la col·lecció a la qual se destina, que destaqui per l’excel·lència i sigui una referència en el seu camp. Ha de sobresortir per la seva singularitat, que no dupliqui o repeteixi un objecte ja existent, que respecti el marc legal (la procedència ha d’estar contrastada, autentificada i ser veraç) i que respecti les regles deontològiques.

Periòdicament, el Museu edita una publicació amb el seu increment patrimonial:

El creixement de les col·leccions 2016-2017

El creixement de les col·leccions 2014-2015

El creixement de les col·leccions 2012-2013

El creixement de les col·leccions 2007-2011

El creixement de les col·leccions 2006

El creixement de les col·leccions 2005

El creixement de les col·leccions 2004

Puc fer una donació?

Si es vol proposar un objecte en donació al Museu, cal omplir el següent formulari, tenint cura d’incloure la màxima informació que s’observi de l’objecte i adjuntar-ne, com a mínim, una fotografia.

El Departament de Col·leccions vetlla pels fons del Museu i coneix quines peces poden enriquir-lo. La proposta de qualsevol nou objecte ha de complir els requisits esmentats i la Comissió d’increment en valorarà la idoneïtat.

El donant ha de saber que l’acceptació de la seva donació no comporta el compromís del Museu, d’exposar o difondre l’objecte de la donació.

Oferir una donació

Adjunta una imatge de la proposta.
Arxiu ha de pesar menys de 2 MB.
Tipus d'arxius permesos: gif jpg png.

Ajuntament de Barcelona